::: When Dream is Overflow / 当梦想太沉重 :::
 
::: 当那天梦想过重而摧毁时.....却遇上落井下石的家伙... 
但到最后,我还是会找到出路战胜一切困境的.... :::

一路上被现实给吃掉的家伙不少...
但愿你不要被现实的生活把梦想吃掉了
 
 

You may also like

Back to Top